Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 247Aanhangwagen(handelsnaam van Tiemessen Parts), hierna te noemen: “Verkoper”, en een Wederpartij waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verkoper en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.     Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de geldende materiaal prijzen en loonkosten. Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij geconfronteerd worden met meerkosten wegens verhoging van materiaal, loonkosten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen. Wederpartij is echter wel bevoegd de overeenkomst in deze situatie te ontbinden, schriftelijk binnen 7 kalenderdagen.

Artikel 3.  levertijd en levering.

 1. Aangegeven levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Overschrijding van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Wederpartij is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel of een gedeelte van een koopovereenkomst. Annulering behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de verkoper.
 2. Alle goederen reizen voor rekening en risico van koper, tenzij anders is overeengekomen. Voorverzending wordt de meest geschikte wijze gekozen. Reclames omtrent onjuiste leveringen, beschadigingen en facturering, dienen binnen 4 dagen na verzending te worden gemeld.
 3. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De door ons aangegeven onderdelen behoeven niet ten alle tijden origineel te zijn. Originele nummers dienen in sommige gevallen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden.
 5. Alle prijzen zijn in €. Nadruk of kopiëren alleen met schriftelijke toestemming. Voor alle prijzen geld, prijswijzigingen voorbehouden. Leveringen alleen zolang de voorraad strekt.

Artikel 4.   eigendomsrecht

 1. Tot aan de algehele voldoening van alle door de Wederpartij verschuldigde betalingen behoudt de verkoper het eigendom van alle door Verkoper geleverde goederen. Wederpartij dient Verkoper onverwijld in te lichten, indien eigendomsrechten van Verkoper dreigen te worden geschaad.
 2. De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven ons eigendom, ook al hebben wij daarvoor aan de Wederpartij kosten in rekening gebracht.
 3. De door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar te nemen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 5.  Retentierecht

 1. Ingeval van wanbetaling heeft de Verkoper een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Wederpartij overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

Artikel 6.  Betalingen

 1. Wederpartij dient de Koopprijs en Kosten varafgaande of indien schriftelijk afgesproken tijdens levering(remboursement) te voldoen. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is, dient de wederpartij de Koopprijs en Kosten te betalen binnen veertien kalenderdagen na de datum van de factuur via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangeven vermeldingen.
 2. De Koopprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen.
 3. Ingeval van enige wanbetaling, of faillissement, uitstel, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in mogelijkheden, of kennelijk onvermogen van de Wederpartij, of ingeval van verkoop, overdracht, inpandgeving, of inbreng of overdracht in een maatschappij of vennootschap van zijn handelsfonds, bedrijfstak of zijn uitrusting door de Wederpartij, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Wederpartij verschuldigd is aan de met de Verkoper verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar na ingebrekestelling. Tevens heeft de Verkoper in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat de Verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verkoper.

Artikel 7.  Klachten

 1. Klachten omtrent de geleverde goederen moet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de Wederpartij schriftelijk bij ons worden ingediend onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgave van redenen. De betrokken goederen dienen in dat geval voor inspectie voor ons beschikbaar zijn.
 2. Klachten geven de Wederpartij niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.
 3. Door ons juist bevonden klachten leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen zulks naar ons inzicht en met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van arbeidsloon of dergelijke.

Artikel 8.  Garantie

 1. Voor zaken, welke door ons worden geleverd verlenen wij niet meer garantie dan door onze leverancier van die zaken aan ons wordt gegeven met een maximum van 1 jaar.
 2. indien geleverde zaken fouten mochten vertonen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verplichten wij ons echter naar onze keuze, deze zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren.
 3. Indien de wederpartij op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten of laat aanbrengen, zijn onze garantieverplichtingen daarmee vervallen.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (garantie) van deze voorwaarden.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht word in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Verkoper en zijn partners daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11.  Geschillen

 1. De overeenkomst met de Wederpartij wordt uitsluitend beheerd door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter.

Artikel 12. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

247Aanhangwagen (handelsnaam van Tiemessen Parts)

Dorpsstraat 28

7075 AE Etten (Gld.)

Kvk: 55616097

Btw-nr: NL207461272B01

Tel: 0315 – 23 66 98

E-mail: info@247aanhangwagen.nl

Volg ons via...

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwste producten en aanbiedingen? Volg ons dan via de onderstaande kanalen.

Ook s'avonds en in het weekend bereikbaar
14 dagen bedenktijd
Snel geleverd, scherp geprijsd
Originele onderdelen eenvoudig gevonden